רקע

מכבי העולמי מקדמת קהילת חדשות בספורט יחד עם מדינת ישראל ומבקשת ממומחים בתחום להגיש קול קורא לניהול הקהילה.

מטרות

 1. קידום החדשנות הישראלית בתחום הספורט טק.
 2. ניהול אירועים בתחום הספורט טק.
 3. קיום אירוע שנתי לקהילת הספורט טק.
 4. ניהול תכנית סטארטפים קצרה.
 5. תחזוק רשתות חברתיות בתחום.

תנאי סף

 1. ניסיון של 3 שנים בתחום הספורטק בישראל.
 2. ניסיון של 4 שנים בניהול והפעלת קהילת יזמות.
 3. ניסיון של 4 שנים בליווי חברות סטארטאפ.
 4. ניסיון בן שנתיים לפחות בלימוד והכשרה בתחום הספורט.
 5. ניסיון בניהול תכניות יזמות.
 6. ניסיון בניהול קהילות יזמות וחדשנות.
 7. הכרות עם עולם הספורט - יתרון.
 8. הכרות עם גופי ספורט בינ''ל - יתרון.
 9. יכולת כתיבת דוחות בתחום - יתרון.
 10. קשר עם מוסדות אקדמיים - יתרון
 11. על המציע להיות יישות ישראלית.

אמות מידה

 1. עמידה בתנאי הסף.
 2. יכולת לגייס תקציב נוסף לפעילות הקהילה ביחס של 2:1 לטובת התקציב המוצע (כלומר פי 2 ממה שתעמיד מכבי).
 3. התרשמות מההצעה.

לו''ז

 1. פרסום הקול קורא בתאריך 10.12.2022
 2. הגשות עד תאריך 20.12.2022
 3. בחירת חברה מלווה בתאריך 21.12.2022

בניית ההצעה:

עמוד אחד –פורמט וורד עם טבלה המפרט הצעה לפעילות שנתית לפי תקציב של כמליון ש''ח מתוכו תקציב בסיס שיוקצה מטעם מכבי (1/3) והשאר מכסף ושווה ערך כסף (2/3) שהמציע יגייס.

תהליך השיפוט:

 1. הגשות עד 14 לדצמבר.
 2. בחירת המציע הנבחר תתבצע ע''י נציגי מכבי.

כללי

 1. מכבי רשאית שלא לדון בבקשה אשר לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים בהתאם לקול הקורא, או לדרוש השלמתם
 2. אין בקול הקורא כדי לחייב את מכבי לבחור בקשה כלשהי בעקבות הליך זה, והיא רשאית לבטל את ההליך או חלקים ממנו, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 3. אין במתן הודעה על זוכים, בהליך מכוח קול קורא זה, כדי לסיים את ההליכים או כדי ליצור יחסים חוזיים עם הזוכה, אלא לאחר קבלת הודעה רשמית בכתב על כך שהצעת המציע התקבלה והזכייה נכנסה לתוקפה, ובכפוף למילוי אחר כל ההתחייבויות החלות על המציע כולל חתימה על הסכם עם המציע.

ההגשות תשלחנה בפורמט PDF למייל המצ''ב מטה.

[email protected] 

בברכה,
מכבי תנועה עולמית